Bericht voor de mede-gemeenteleden i.v.m.de verkoop Parkstraatkerk.

De Parkstraatkerk is verkocht.

Al vele jaren is onze Parkstraatkerk nog slechts zeer incidenteel in gebruik als kerk. Sinds 2006 zijn de nevenruimten wel volop in gebruik, als het zalencentrum Parkstaete.
De Protestantse Stichting Parkstraatkerk doet al die jaren het beheer van de Parkstraatkerk. De stichting heeft gezocht naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. Ondanks hun grote inspanningen is dit niet gelukt. Inmiddels is de technische staat van het gebouw zodanig achteruit gegaan dat een zeer kostbare renovatie van het gebouw noodzakelijk is.
Zoals bekend is om die redenen een paar jaren geleden besloten het gebouwencomplex te verkopen.

Met gemengde gevoelens kunnen we u mededelen dat de Parkstraatkerk is verkocht. Gemengde gevoelens: van vreugde omdat dat we erin geslaagd zijn een koper te vinden die een prachtige nieuwe bestemming aan het terrein zal geven en van droefheid dat we afscheid nemen van de Parkstraatkerk.
De koopovereenkomst is getekend. De ‘levering’ is eind 2021, dus onze gemeente blijft nog ruim anderhalf jaar eigenaar. De stichting heeft het exploitatiecontract van Parkstaete met Henri en Nannie Beuker verlengd tot 1 aug 2021, tot wederzijds genoegen.

Uit het persbericht:
         “De koper, Florin Velp B.V., heeft plannen om op het terrein duurzame appartementen van hoge kwaliteit te gaan ontwikkelen. De ontwikkelaar streeft naar een ruimtelijke kwaliteit die waarde toevoegt aan het centrum van Velp en aan de bestaande bebouwde omgeving, in het bijzonder aan het pleintje waar de Parkstraat en de Boulevard samenkomen.
Op het eerste schetsontwerp is door de gemeente en direct betrokkenen positief gereageerd. Het schetsontwerp, in dit stadium zijn het nog geen definitieve architectuurbeelden, wordt gezien als een kans voor Velp.
De ontwikkelaar van de te realiseren appartementen heeft in overleg met de naastgelegen buren, naar ieders tevredenheid, afspraken gemaakt om de mogelijke hinder voor de directe omgeving ten gevolge van de sloop van de kerk en de bouwactiviteiten te zullen beperken.
In het complex bevindt zich ook het geliefde zalencentrum Parkstaete dat wordt geëxploiteerd door de familie Beuker. Verkoper en koper waarderen het enorm dat er van deze voor Velp zo waardevolle activiteit nog een jaar langer genoten kan worden. Met Henri en Nannie Beuker is overeengekomen dat zij Parkstaete tot augustus 2021 blijven exploiteren.
De werkzaamheden op het terrein van de Parkstraatkerk zullen naar verwachting begin 2022 aanvangen”.

College van Kerkrentmeesters,
Kees Herder, 6 juni 2020